نامساعدشدن حال آیت الله امامی کاشانی در مراسم تشییع پیکر مرحوم هاشمی