برگزاری دوره آموزشی حفظ قرآن ویژه کودکان در موسسه الرحمن شهرکرد