اعضای کارگروه تدوین سند راهبردی توسعه فرهنگ قرآنی چهارمحال و بختیاری مشخص شدند