بیماری پدر؛ بهانه‌ای برای وقف در حوزه بهداشت و درمان