داعش، آب مناطق ساحل چپ موصل را قطع کرد

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی